شهر هوشمند چیست؟
hashemabadi 11 ماه قبل
1 پاسخ
بهترین پاسخ
عبدالناصر هاشم آبادی عضو سایت 11 ماه قبل

شهر هوشمند (Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد :
حکمروایی هوشمند (Smart Governance)
شهروند هوشمند (Smart Citizen)
محیط زندگی (Smart Environment) و خانه هوشمند (Smart Home) هوشمند
اقتصاد هوشمند (Smart Economy)
حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility)
انرژی هوشمند (Smart Energy)

Translate »