شهر هوشمند چیست؟

hashemabadi 1 سال قبل
1 پاسخ
بهترین پاسخ
ناصر عضو سایت 1 سال قبل

شهر هوشمند (Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد :
حکمروایی هوشمند (Smart Governance)
شهروند هوشمند (Smart Citizen)
محیط زندگی (Smart Environment) و خانه هوشمند (Smart Home) هوشمند
اقتصاد هوشمند (Smart Economy)
حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility)
انرژی هوشمند (Smart Energy)