شهر هوشمند چیست؟
1 Answers
Best Answer
عبدالناصر هاشم آبادی عضو سایت answered 9 ماه ago

شهر هوشمند (Smart City) به شهری گفته می‌شود که بر اساس آخرین نظریه های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی ذیل باشد :
حکمروایی هوشمند (Smart Governance)
شهروند هوشمند (Smart Citizen)
محیط زندگی (Smart Environment) و خانه هوشمند (Smart Home) هوشمند
اقتصاد هوشمند (Smart Economy)
حمل و نقل هوشمند (Smart Mobility)
انرژی هوشمند (Smart Energy)

Translate »