ارتباط اینترنت اشیاء و بلاکچین

اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، سیستمی بدون نقص و ایمن؛ سیستمی که در آن اشیای هوشمند در شبکه‌ای با نظارت کم انسانی فعالیت می‌کنند. این شبکه از دفتر کل تغییرناپذیر بهره می‌برد، چون امنیت بلاک‌چین و تاحدودی هک‌ناپذیربودن آن اثبات شده است.